Kategorie

1. Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem danych osobowych czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych jest firma VIEA Urszula Pacer z siedzibą w Szczecinie (adres siedziby: ul. Duńska 98/2, 71-795 Szczecin i adres do doręczeń: ul. Duńska 98/2, 71-795 Szczecin); wpisaną do rejestru przedsiębiorców, nr NIP 9551724371, nr Regon 811091762, adres poczty elektronicznej: biuro@viea.pl, numer telefonu: + 48 510550400.

2. Kontakt:

Możesz się z nami kontaktować telefonicznie pod numerem 510550400 lub mailowo pod adresem: biuro@viea.pl

3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, kierując maila pod adres biuro@viea.pl

4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania :

4.1 Przetwarzamy Twoje bowiem jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO) np. dla następujących celów:

1) obsługi składanych przez Ciebie zamówień i rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczonych usług, w tym realizacji usług gwarancyjnych,

2) obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz,

3) przechowywania danych dla celów archiwalnych.

4.2 W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO).

4.3 Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w wykonaniu naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach:

1) opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników z naszych usług;

2) ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,

3) prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

4) zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Tobie drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu,

5) przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z RODO).

5. Kategorie odnośnych danych

Przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:

a) Imię i Nazwisko

b) Adres

c) E-mail

d) Numer tel. kontaktowy

6. Od kogo pozyskujemy Twoje dane?

Twoje dane pozyskujemy od serwisu Allegro za pośrednictwem których dokonałeś zakupu towarów pochodzących z naszego konta/sklepu.

7. Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Twoje dane osobowe w celu wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane dwóm grupom:

  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze.

8. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń́ w związku z jej wykonywaniem, ale co do zasady nie dłużej niż̇ przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

9. Twoje prawa:

1) masz prawo żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych,

2) m asz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,

3) w każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.